SAVETNIK ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNE ROBE 
U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

linija za belu pozadinu

PRIJAVITE SE ZA OBUKU I POLAGANJE

linija za belu pozadinusavetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta
 

 

 

Saglasno odredbama ADR-a - Evropskog sporazuma za transport opasne robe u drumskom saobraćaju i našeg Zakona o transportu opasne robe ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016) definisana je nova kategorija ovlašćenog lica u preduzećima - SAVETNIK ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNE ROBE -. Kandidati za Savetnika podležu osposobljavanju prema prihvaćenom planu i programu kod institucije koja poseduje saglasnost – licencu Uprave za transport opasne robei polažu ispit pred državnom komisijom na osnovu čega i stiču pravo na Sertifikat.

linija za belu pozadinu

Izvodi iz ADR-a i Zakona o transportu opasne robe :

A D R

1.8.3.1
linija za belu pozadinu

Svako preduzeće, čija je delatnost vezana za transport opasne robe u drumskom saobraćaju ili s tim u vezi pakovanje, utovar, punjenje ili istovar, mora da imenuje jednog ili više Savetnika za bezbednost u transportu opasne robe, čiji se zadatak sastoji u tome, da pomogne u sprečavanju rizika, koji proizilaze iz takvih aktivnosti, po lica, imovinu i životnu sredinu.

Glavni zadatak Savetnika za bezbednost vezano za odgovornost rukovodioca preduzeća, je da za delatnost preduzeća pronalazi odgovarajuća sredstva, načine i odgovarajuće mere za primenu važećih odredbi, pod optimalnim uslovima bezbednosti, radi olakšanog sprovođenja delatnosti.

Savetnik za bezbednost mora posedovati važeći sertifikat o stručnoj osposobljenosti za drumski transport. Sertifikat se izdaje od strane nadležnog organa ili tela koje je za tu svrhu ovlastila Ugovorna Strana.


1.8.3.8
linija za belu pozadinu

Za dobijanje Sertifikata, kandidat mora da završi obuku, i položiti ispit,
koji je odobren od strane nadležnog organa Ugovorne Strane.

II Zakon o transportu opasne robe ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)

Član 18.


Učesnik u transportu opasne robe u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju sa sedištem u Republici Srbiji mora imati najmanje jednog savetnika za bezbednost u transportu opasne robe...
Učesnik u transportu opasne robe iz stava 1. ovog člana dostavlja Upravi lične podatke o Savetniku s kojim je zaključio ugovor, najkasnije sedam dana od dana zaključenja ugovora.


Član 7


Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

 • vanredni događaj je događaj u kojem je prekinut ili zaustavljen transport opasne robe zbog toga što se opasna roba oslobodio ili zbog mogućnosti da se opasna roba oslobodi;
 • vozila ministarstva nadležnog za poslove odbrane, ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i Vojske Srbije su sopstvena i angažovana vozila;
 • vozilo je svako transportno sredstvo u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona (motorno vozilo i priključno vozilo) namenjeno za transport opasne robe, železnička kola cisterne, brod ili konvoj ili drugo transportno sredstvo;
 • davalac usluga pretovara opasne robe pri promeni vida saobraćaja je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji pri promeni vida saobraćaja u transportu opasne robe, pretovara i privremeno odlaže opasna roba;
 • opasna roba je materija, predmet ili otpad koji je prema ispunjenim uslovima utvrđenim propisima iz člana 2. stav 2. razvrstan u opasna roba;
 • organizator transporta opasne robe (špediter) jeste privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji organizuje transport ili koji obavlja druge poslove u vezi s transportom opasne robe;
 • privredne delatnosti koje se obavljaju u transportu opasne robe su: pakovanje, utovar, punjenje, organizovanje transporta, prevoz, pretovar, privremeno odlaganje i istovar;
 • stručno lice je lice osposobljeno i ovlašćeno za ispitivanje posuda pod pritiskom i cisterni (prenosivih cisterni, kontejner-cisterni, vozila cisterni, kola cisterni i sl.) u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona;
 • savetnik za bezbednost u transportu opasne robe je lice koje u javnom preduzeću, privrednom društvu, drugom pravnom licu ili kod preduzetnika obavlja poslove kojima se obezbeđuje primena propisa u transportu opasne robe, koje ima sertifikat o stručnoj osposobljenosti i koje je poslodavac aktom odredio da obavlja te poslove;
 • transport opasne robe između pošiljaoca i primaoca obuhvata: utovar i transport od otpremnog do uputnog mesta, zadržavanje opasne robe u vozilu, cisterni i kontejneru prouzrokovano saobraćajnim uslovima pre, u toku i posle transporta, kao i pretovar radi promene vida saobraćaja ili transportnog sredstva i privremeno odlaganje i istovar opasne robe;
 • učesnik u transportu opasne robe je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji je: pošiljalac, prevoznik, primalac, utovarač, paker, punilac, korisnik kontejner cisterne ili prenosive cisterne, organizator transporta i davalac usluge pretovara pri promeni vida saobraćaja u transportu opasne robe.

linija za belu pozadinu

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA - UPRAVA ZA TRANSPORT opasne robe

PRAVILNICI VEZANI ZA SAVETNIKE ZA BEZBEDNOST U PREVOZU opasne robe 

LatinicaЋирилица
Pravilnik o obrascu godišnjeg izveštaja savetnika obrascu sertifikata za savetnika kao i o obrascu potvrde o završenom stručnom osposovljavanju kandidata za savetnika Правилник о обрасцу годишњег извештаја саветника обрасцу сертификата за саветника као и о обрасцу потврде о завршеном стручном оспосовљавању кандидата за саветника
Pravilnik o programu načinu i visini troškova polaganja ispita za izdavanje Sertifikata o stručnoj osposobljenosti za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe Правилник о програму начину и висини трошкова полагања испита за издавање Сертификата о стручној оспособљености за саветника за безбедност у транспорту опасног терета
Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo odnosno drugo pravno lice kojem se izdaje licienca za stručno osposobljavanje kandidata za savetnika kao i obrascu licence Правилник о условима које мора да испуњава привредно друштво односно друго правно лице којем се издаје лициенца за стручно оспособљавање кандидата за саветника као и обрасцу лиценце

linija za belu pozadinu

CERTIFIKAT o osposobljenosti za SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNE ROBE 
br. 496/2018 sa važnošću do 12.05.2023. god.

linija za belu pozadinu 

PRIJAVITE SE ZA OBUKU I POLAGANJE

linija za belu pozadinu

Inkoplan D.O.O. poseduje licencu broj: 06/2014 za osposobljavanje Savetnika u prevozu opasne robe.

 

dobrodosli linija

 

Idi na vrh